Volkswagen przygotował specjalną ofertę rabatową da wybranych grup zawodowych i społecznych. Poniżej przedstawiamy dokumenty dedykowane dla poszczególnych grup klientów:

Lekarze, farmaceuci, lekarze weterynarii oraz prawnicy prowadzący własną działalność gospodarczą:

Kopia/Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku lekarskim, farmaceutycznym lub prawniczym

 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem ( nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).
 • Lekarze - potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Lekarzy RP (w formie zrzutu ekranu w formie pdf).
 • Farmaceuci - potwierdzenie wpisu do Centralnego Rejestru Farmaceutów (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).

Ratownicy medyczni:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia).
 • Dyplom ukończenia studiów na kierunku: ratownictwo medyczne.

Pielęgniarki:

 • Dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarskim.
 • Potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu.

Sędziowie sądów, prokuratorzy, radcy prawni, adwokaci, notariusze oraz komornicy:

 • Kopia/skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku prawniczym.
 • Kopia/skan aktualnej legitymacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu lub jak wymieniono poniżej dla podanych grup zawodowych:
 • Radcy prawni – potwierdzenie wpisu do Krajowej Izby Radców Prawnych (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).
 • Adwokaci – potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Adwokatów ze ( w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).
 • Komornicy Sądowi – potwierdzenie wpisu na Listę Komorników Sądowych (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).

Osoby duchowne:

 • Kopia/skan aktualnego zaświadczenia z Kurii (legitymacja kapłańska) lub z Prowincji (legitymacja zakonna).


Jeśli zakup dokonany będzie na instytucję kościelną (parafię, prowincję, zakon) wówczas na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widniała będzie wskazana instytucja, której dane powinny również znaleźć się na pozostałych dokumentach takich jak: faktura, ZWS czy protokół wydania.

Geodeci

 • Kopia/ skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku geodezja.
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem ( nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).

Architekci:

 • Kopia/ skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku architektura lub potwierdzenie członkostwa w Izbie Architektów RP (w formie zrzutu ekranu zapisanego jako pdf).
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z zyskanym wykształceniem (nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).

Rolnicy:

 • Kopia/ skan Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Ewidencji producentów rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nauczyciele:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. Rok od momentu złożenia zamówienia) na uczelni wyższej / w placówce edukacyjnej

 Służby mundurowe:

 • Legitymacja służbowa potwierdzająca rodzaj pełnionej służby.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub powołaniu do służby

Urzędnicy państwowi lub pracownicy legitymujący się ważnym paszportem dyplomatycznym:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia) w strukturach administracji państwowej lub paszport dyplomatyczny.

Górnicy:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia) w zakładzie górniczym.

Seniorzy:

 • Dowód osobisty – wiek powyżej 65 roku życia lub legitymacja emeryta.


W przypadkach niezgodności nazwiska na dokumentach ze względu na zmianę stanu cywilnego, wymagane jest również oświadczenie sporządzone przez Klienta.